Vammaisperheyhdistys 
Jaatinen ry:n säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on ”Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry” kotipaikkanaan Helsinki. Sen toimintaalueena on koko Suomi. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys käyttää epävirallista nimeä ”Jaatinen, the Association for Disabled Children and Their Families”.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

Yhdistyksen tarkoituksena on

 1. Vammaisten lasten ja koko heidän perheidensä elämänlaadun, sosiaalisen aseman ja osallisuuden edistäminen
 2. Tarjota tukea, tietoa, ideoita ja iloa vammaisten lasten ja heidän perheidensä tarpeista lähtien
 3. Vammaisten lasten hoidon ja kuntoutuksen sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen
 4. Vammaisille lapsille suunnatun kulttuuritarjonnan edistäminen
 5. Vammaisten lasten perheiden ja lasten kanssa työskentelevien ammatti-ihmisten yhteistyön edistäminen lapsen parhaaksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. Ylläpitää voittoa tavoittelematonta vammaisten lasten ja heidän vanhempiensa monitoimikeskusta
 2. Kokoaa ja välittää vammaisia lapsia ja heidän perheitään hyödyttävää tietoa
 3. Järjestää kulttuuri- ja taidetapahtumia ja muuta vastaavanlaista toimintaa vammaisille lapsille ja heidän perheilleen
 4. Palkkaa toimintaan tarvittavan henkilökunnan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • voi kerätä jäsenmaksuja ja asianmukaiset luvat saatuaan toimeenpanna rahankeräyksiä sekä järjestää
 • arpajaisia, myyjäisiä ja maksullisia huvitilaisuuksia
 • voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä ottaa vastaan
 • lahjoituksia ja testamentteja.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet, perhejäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.


4 § JÄSENEN EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen tulee toimia yhdistyksen sääntöjen ja tarkoituksen mukaisesti sekä noudattaa yhdistyksen
hallintoelimien päätöksiä. Jäsen, joka ei täytä hänelle kuuluvia velvoitteita tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahden vuoden ajan.

5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Vuosikokous päättää vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Perhejäsenet, kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja

6 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolmesta kuuteen (3-6) varsinaista jäsentä ja nollasta kuuteen (0-6) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä tai toiminnanjohtaja yksin. Nimen voi kirjoittaa myös henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.


8 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokouksen pidetään vuosittain hallituksen määräämänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Perhejäsenellä ja kannattavalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeillä tai tiedotteilla tai sähköpostiviesteillä niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa.


11 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) äänten laskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan yksi (1) tai kaksi (2) toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävänkokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat saman tarkoitukseen.