Lausunto YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisesta toimintaohjelma-luonnoksesta vuosille 2020-2023

6.11.2020

Vammaiset lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, minkä vuoksi heidän oikeuksiensa toteutumiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vammaisten lasten oikeuksien todetaankin olevan läpileikkaavana teemana toimintaohjelmassa. Joidenkin osa-alueiden kohdalla, kuten esim. koulutus, vammaisten lasten oikeuksien toteutumiseen kiinnitetäänkin laajasti ja yksityiskohtaisesti huomiota.


On tärkeää, että vammaiset lapset huomioidaan kattavammin myös muissa toimintaohjelman osa-alueissa. On tarpeen esittää konkreettisempia prosessi- ja lopputulosindikaattoreita esimerkiksi lasten osallisuutta tukevien palvelujen ja vammaisia lapsia koskevan tiedonkeruun osalta. Tiedonkeruun menetelmiä pitää kehittää niin, että saadaan myös vammaisten lasten itsensä ääni kuuluviin kyselyissä ja selvityksissä (huomioitava kyselylomakkeiden muoto ja vastaamisen avustaminen). Vammaisten lasten ja nuorten osallisuutta ja osallistumisoikeutta vahvistavia toimenpiteitä on lisättävä ja rakenteissa on entistä vahvemmin osallistettava vammaisia lapsia ja heitä sekä erityisesti kehitysvammaisia henkilöitä edustavia järjestöjä.On hyvä, että vammaisten oppilaiden koulutuksellista yhdenvertaisuutta lisätään, mutta samalla on oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä kuitenkin huolehdittava siitä, että tarvittava oppimisen yksilöllinen tuki toteutuu. Myös perusopetuksen puolella oppimisen tukea, ohjausta ja opiskeluhuollon palveluita tulee vahvistaa edelleen.

Yhdenvertainen oikeus osallisuuteen toteutuu vain, jos osallisuutta tukevat palvelut toimivat. Nyt voi käydä niin, että esim. järjestetään toimintaa toimintarajoitteisille nuorille, mutta osallistuminen toimintaan estyy, koska avustajaa, kuljetusta tai tulkkia ei saa. Kuten tiedämme, henkilökohtaisen avun toteutumisessa lapsille on haasteita.

Samaan aikaan kun henkilökohtaisen avun käyttö on kasvanut muissa ikäryhmissä, niin ei ole käynyt lasten kohdalla. Vammaisyleissopimuksen toimeenpano-ohjelman tuleekin vahvasti tukea vammaisten henkilöiden yhdenvertaista osallisuutta ja oikeutta osallisuutta tukeviin palveluihin. Lisäksi käynnissä olevissa lakiuudistuksissa on vahvistettava vammaisten itsemääräämisoikeutta ja oikeutta tuettuun päätöksentekoon. Sote-uudistuksessa on turvattava vammaisten henkilöiden oikeus heidän tarvitsemiinsa erityispalveluihin.

Lisäksi Jaatisen lausunnossa tähdennettiin, että toimintaohjelman tavoitteissa tulisi painokkaammin kiinnittää huomiota terveyspalveluiden yhdenvertaiseen toteutumiseen.Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Satu Mustonen, satu.mustonen@jaatinen.info