Laaja raportti vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumisesta YK:n vammaissopimuksen voimassaoloaikana Suomessa:

Vammaisten lasten ja nuorten oikeudet toteutuvat huonosti

4.9.2019

Perheet kuormittuvat, kun palvelut tai tieto niistä puuttuu. Yli puolet vastanneista on kokenut epäasiallista kohtelua terveydenhuollossa.


Vammaisfoorumin ja Ihmisoikeuskeskuksen tekemä kysely kartoitti vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumista YK:n vammaissopimuksen voimassaoloaikana Suomessa 2016-2018. Kyselyn tuloksista on laadittu raportteja, jotka toimivat myöhemmin YK:lle annettavan rinnakkaisraportin tausta-aineistona.

Kyselyn tulosten perusteella vammaisten lasten ja nuorten oikeudet toteutuvat heikosti. Erityisesti alle 16-vuotiaiden oikeudet toteutuvat kautta linjan huonommin kuin muissa ikäryhmissä. Puutteita oikeuksien toteutumisessa on varsinkin osallisuutta tukevissa palveluissa, oikeudessa oppimiseen ja oikeudessa saada yhdenvertaisesti terveyspalveluja.

Vanhemmilla suuri vastuu palveluiden selvittämisessä

Vammaisten lasten ja nuorten vanhemmat ovat edelleen todella kuormittuneita, eivätkä saa tarpeeksi tietoa palveluista. Tällä hetkellä vanhemmat kantavat suuren vastuun palvelujen selvittelyssä, hakemisessa ja vaatimisessa. Palvelut ovat hajallaan, ja niiden koordinoiminen jää perheen tehtäväksi. Samaan aikaan kuitenkin tiedetään, miten tärkeää on ajoissa annettu kuntoutus ja oikein kohdistettu apu. Lasten ja nuorten oikeuksia käsittelevän raportin laatinut työryhmä suositteleekin, että palvelujen painopiste tulee siirtää ennaltaehkäiseviin, varhaisen tuen ja hoidon palveluihin, jolloin voidaan paremmin tukea koko perheen jaksamista.

Vammaisten lasten ja nuorten tulee saada heille kuuluvat osallisuutta tukevat palvelut. Ne mahdollistavat sujuvan arjen lisäksi harrastuksiin osallistumisen, mutta sen onnistumiseksi pitää monen palvelun toimia yhteen. Yhdenvertaisen osallisuuden toteutumiseksi on taattava yksilllliset palvelut kuten henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut ja tulkkipalvelut. Huomionarvoista on, että jo vuonna 2011 YK:n lapsen oikeuksien komitean päätelmissä Suomelle kehotettiin kiinnittämään huomiota vammaisille lapsille tarkoitetun henkilökohtaisen avun riittävyyteen.

Kokemukset epäasiallisesta kohtelusta terveydenhuollossa yleisiä

Kyselyssä nousivat myös vahvasti esiin kokemukset epäasiallisesta kohtelusta terveydenhuollossa. Alle 16-vuotiaista tai heidän perheistään yli puolet oli kokenut vamman takia epäasiallista kohtelua terveydenhuollon palveluissa. Jopa vammaisten oikeutta elämään oli kyseenalaistettu. Kyselystä kävi ilmi sama, minkä järjestöissä työskentelevät ovat huomanneet jo pitkään: vammaisperheet kokevat, että heidän on vaikea saada asiantuntevia terveyspalveluja. Perheet kokevat, että terveydenhuollossa on vähän valmiuksia kohdata vammaisia potilaita eikä heidän erityispiirteitään oteta huomioon. Hoitotilanteessa ohitetaan potilas, eikä toimenpiteitä tai potilaan oikeuksia selitetä. Hoidonrajauksia tarjotaan ilman, että selvennetään, millaisissa tilanteissa hoitoa mahdollisesti rajataan. Vammaisille lapsille onkin varmistettava yhdenvertainen oikeus terveydenhoitoon, eikä hoidonrajauksia tai elvytyskieltoja voi tehdä pelkästään vamman vuoksi.

Kysely toi näkyviin vammaisten itsensä sekä heidän perheidensä kokemuksia. Tulokset antavat arvokasta tietoa, jonka avulla asioita voidaan parantaa. Suomen päättäjillä on siihen hyvä tilaisuus pian muun muassa vammaispalvelulain ja asiakas- ja potilaslain uudistamisen yhteydessä. Itsemääräämisoikeuden vahvistamisen edistäminen ja tuettu päätöksenteko ovat vammaisten oikeuksien kannalta tärkeitä lainsäädäntöön tarvittavia asioita.

Kaikille turvatut, asiantuntevat terveyspalvelut edistävät varhaista pääsyä kuntoutuksen ja muiden palvelujen piiriin. Kun tähän lisätään vielä toimiva palveluohjaus, ollaan oikealla tiellä vammaisten lasten ja nuorten oikeuksien paremman toteutumisen varmistamiseksi Suomessa.

Satu Mustonen

Kirjoittaja on Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n toiminnanjohtaja ja jäsen työryhmässä, joka laati raportin kyselytuloksista lasten ja nuorten osalta.

Vammaisfoorumin ja ihmisoikeuskeskuksen tekemän kyselyn tulokset lasten ja nuorten osalta: https://vammaisfoorumi.fi/wp-content/uploads/2019/09/RAPORTTI-Lapset-ja-nuoret.pdf

Jaatinen on Vammaisfoorumin jäsenjärjestö.


Jaatisen Majalla Helsingissä järjestetään 27.11.2019 laki-ilta, jossa aiheena on muun muassa henkilökohtainen apu.