Palvelusuunnittelu

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja hänen koko perheensä mahdollisuudet hyvään elämään, hyvinvointiin ja ihmisoikeuksien toteutumiseen ovat poikkeuksellisen paljon riippuvaisia palvelujärjestelmän toimivuudesta. He kuuluvat paljon palveluja tarvitsevien henkilöiden ryhmään.

Nykyisen palvelujärjestelmän pirstaleisuus ja toimimattomuus on hyvin tiedossa. Kansallisen lapsistrategian (2021) mukaan:

  • Palvelujen yhteensovittamisessa on havaittu ongelmia, varsinkin useita eri palveluja tarvitsevat lapset ja perheet saattavat jäädä tosiasiassa ilman apua ja tukea.
  • Vammaisten lasten ja heidän perheidensä palvelujen koordinaatio on puutteellista, mikä vaikeuttaa merkittävästi lasten kasvun tukemista.

Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa korostetaan sote-palveluiden integraation merkitystä. Se tarkoittaa perus- ja erityistason palvelujen yhteensovittamista, sujuvia hoito- ja palveluketjuja ja eri ammattiryhmien saumatonta yhteistyötä. (Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020–2022)

Miten palvelujärjestelmää tulisi kehittää, jotta se kykenisi vastaamaan vammaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä tarpeisiin ja edistämään heidän hyvinvointiaan ja oikeuksien toteutumista? 

Oleellista on ottaa vammaiset lapset, nuoret ja perheet mukaan yhteiseen kehittämiseen. Lue lisää palvelujen kehittämisestä Jaatistietopankin Minua kuullaan -repusta (linkki)

Minua kuullaan -repusta löytyy myös Jaatisen yhdessä perheiden ja ammattilaisten kanssa kehittämiä käytännön työkaluja, jotka on tarkoitettu avuksi palvelujen suunnittelemiseen ja joita voi hyödyntää palvelujärjestelmän kehittämisessä:

Palvelusuunnitelman laatukriteerit Millainen on hyvä palvelusuunnitelma? Palvelusuunnitelma (tai asiakassuunnitelma) on lakisääteinen asiakirja, joka parhaimmillaan voi selkeyttää palvelujen kokonaisuuden ja tukea vammaisen lapsen ja hänen perheensä hyvää elämää. Laatukriteereiden avulla voit arvioida, millainen teidän perheenne palvelusuunnitelma on. 

Hyvän elämän palapeli-työkirja Palapeli kokoaa perheen ajatuksia omasta elämästään sekä avun ja tuen tarpeistaan ja auttaa valmistautumaan palvelusuunnitelman laadintaan. Palapeli soveltuu kaikille perheille, jotka tarvitsevat arjessaan erilaisia tukitoimia. (Suomi, selkosuomi, ruotsi, englanti, arabia, somalinkieli, venäjä)

Hyvän elämän kortit Hyvän elämän korttien avulla nuori voi pohtia itselleen tärkeitä asioita ja elämäänsä, tutustua itseensä. Nuoren on hyvä saada pohdintaansa tukea aikuiselta, joka osaa antaa tilaa nuoren omalle ajattelulle ja oivalluksille. Korttien avulla nuori voi myös valmistautua palvelusuunnitelman laatimiseen. (Suomi, ruotsi, englanti, arabia, somalinkieli, venäjä)

Julkaistaan pian: Kuulumisen työkalut