Työryhmä: Koronan jälkihoidossa on tunnistettava ne lapset ja nuoret, joiden hyvinvoinnin turvaaminen vaatii erityistä panostusta

24.6.2020

STM:n asettama työryhmä julkisti raporttinsa koronaepidemian vaikutuksista lasten ja perheiden hyvinvointiin ja lapsen oikeuksien toteutumiseen. Koronaepidemialla on ollut huomattavat vaikutukset lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen.

Vammaisperheyhdistys Jaatiselta pyydettiin aiemmin keväällä STM:n työryhmälle tietoa ja Jaatinen toimitti näkemyksensä koronan vaikutuksista vammaisten lasten ja heidän perheidensä oikeuksien toteutumiseen.

Työryhmä suosittaa vammaisten lasten, nuorten ja perheiden osalta mm. seuraavia tärkeitä toimia:

-Poikkeusolojen jälkeiseen kasvaneeseen palvelutarpeeseen varaudutaan ja vastataan.
-Kuntien kriisisuunnitelmissa sekä myös vammaisten lasten ja nuorten palvelusuunnitelmissa varaudutaan poikkeustilanteisiin ja niiden aiheuttamiin kiireisiin palvelutarpeisiin. Palveluiden joustavuutta lisätään.
-Varmistetaan, että vammaisille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen annettavia palveluita ja etuuksia koskeva tiedotus ja neuvonta on selkeää, saavutettavaa, riittävää ja ajantasaista.
-Omaishoitajaperheiden erityinen asema ja tuen tarve otetaan huomioon palveluissa nykyistä paremmin.
-Perheiden toimeentulovaikeudet ratkaistaan paremmin mahdollisessa uudessa epidemiatilanteessa, esimerkiksi väliaikaisen epidemiatuen tulee olla kattavampi.
-Etäopetusratkaisuja kehitetään vammaisten lasten ja nuorten opetuksen avuksi ja täydentäjäksi. Etäopetuksessa huolehditaan riittävästä opetuksen tuesta ja toimivista välineratkaisuista.

Työryhmän raportin mukaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvat vaikutukset on arvioitava päätöksenteossa. Samalla on syytä huolehtia siitä, että koronavirusepidemian jälkihoidossa vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta sekä yhdenvertaista kuulluksi tulemista.

Työryhmän työtä hyödynnetään myös kansallisen lapsistrategian valmistelussa.

Lisätietoja:

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-koronaepidemian-vaikutukset-lasten-hyvinvointiin-on-korjattava-erityinen-huomio-eriarvoi-suuden-torjuntaan?fbclid=IwAR0zXDlQvnqBJmd4_O3TroH8kdHcDqRaQIwlVHsgfia_9sgJfB19oI_bjek


http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/…/VN_2020_21_kooste_esit…