Miapetra Kumpula-Natri (SDP)

"Vammaisten oikeuksien puolustaminen Euroopassa nähdään usein ensisijaisesti kansallisena kysymyksenä. Todellisuudessa Euroopan unionilla on kuitenkin monia mahdollisuuksia parantaa vammaisten ihmisten asemaa koko mantereella. EU:n oikeutus syntyy siitä, että se toimii kansalaisiaan varten, joten Euroopan sosialidemokraattiset puolueet ovat vahvasti sitä mieltä, että unionin pitäisi entistä rohkeammin myös käyttää näitä mahdollisuuksia.

Jo tämän vaalikauden aikana Euroopan unionissa on ollut paljon keskustelua vammaisten asemasta. Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan varajäsenenä olen ollut aktiivisesti mukana rakentamassa sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa Eurooppaa. Vammaisten oikeuksiin ja sosiaalisiin oikeuksiin liittyvän keskustelun lisäksi Euroopan unionissa onkin viime vuosien aikana hyväksytty myös sellaista lainsäädäntöä, jolla on suora vaikutus vammaisten kansalaistemme elämään. Esimerkiksi julkisten internet-sivujen saavutettavuutta sääntelevä direktiivi tai monien itsenäiseen digitaaliseen elämään tarvittavien tuotteiden ja palveluiden esteettömyyttä sääntelevä ns. esteettömyysdirektiivi (European Accessibility Act) ovat hyviä esimerkkejä EU:sta, joka toimii kansalaistensa hyväksi.

Työtä vammaisten oikeuksien puolustajille riittää kuitenkin myös varmasti seuraavallakin Euroopan parlamentin istuntokaudella. Esteettömyyden näkökulmasta kaikkia kysymyksiä ei vielä ole tyydyttävästi ratkaistu, sillä esimerkiksi julkisen infrastruktuurin esteettömyyden taso vaihtelee Euroopassa suuresti. Tämän lisäksi YK:n vammaissopimus pitäisi huomioida EU:ssa entistä paremmin ja sopimuksen sitoumusten pitäisi näkyä enemmän kaikessa EU:n lainsäädäntötyössä ja budjettipäätöksissä. Myös Euroopan unionin sosiaalisten oikeuksien pilari pitää siirtää julistuksesta konkretiaksi, sillä sosiaalisesti oikeudenmukaisempi ja tasa-arvoisempi Eurooppa on sitä myös vammaisille.

Jotta Euroopan parlamentti voi onnistua vammaisten oikeuksien puolustajana, on myös tärkeää, ettei vammaisia henkilöitä koskevia päätöksiä tehdä ilman heidän aktiivista osallisuuttaan. Euroopan parlamentin on tehtävä aktiivista yhteistyötä vammaisten eurooppalaisten kattojärjestöjen kanssa. Tämän mahdollistamiseksi myös jäsenmaiden tulisi tukea vammaisia edustavia organisaatioita kansallisella tasolla ja rohkaista aktiivista vaikuttamista myös Euroopassa. Olen sitoutunut jatkamaan työtä sosiaalisesti oikeudenmukaisen ja vammaisten oikeuksia puolustavan Euroopan puolesta myös seuraavalla vaalikaudella."