Keskusta

"Ihmisten elämään vaikuttavia vammoja on hyvin erilaisia. Euroopassa on vuonna 2020 arviolta 120 miljoonaa ihmistä, joilla on jonkinasteinen tai useampi yhtäaikainen vamma. Tarvitaan monenlaisia toimia, jotka mahdollistavat vammaisten ihmisten aktiivisen osallistumisen yhteiskuntaan. Vammaisten ihmisten huomioon ottaminen päätöksenteossa edellyttää vammaisjärjestöjen kuulemista ja vammaisten ihmisten yhteiskunnallisen osallistumisen tukemista. 

Esteettömyyttä on edistettävä sekä liikkumisen, mutta myös tiedonsaannin, palveluiden ja tavaroiden saatavuuden suhteen. Yhteiskunnallisen osallistumisen vahvistamiseksi on erittäin tärkeää varmistaa tiedon saatavuus, missä esimerkiksi selkokieliset tai viittomakieliset uutiset ovat tärkeä väline. Digitalisaation edetessä on huolehdittava siitä, että palvelut ovat saatavilla kaikille ihmisille, eikä kukaan putoa niiden ulkopuolelle. Samalla uusi teknologia on monelle myös suuri mahdollisuus.

Maaliskuun 2019 täysistunnossa hyväksytty EU:n esteettömyysdirektiivi (European Accessibility Act) on askel eteenpäin vammaisten ja ikääntyneiden ihmisten oikeuksien turvaamisessa koko EU:n tasolla. Direktiivillä pyritään luomaan yhteiset minimivaatimukset EU:ssa uusien tuotteiden (esim. puhelimet, tietokoneet) ja palveluiden (esim. pankit) esteettömyydelle. Direktiivillä halutaan taata, että myös vammaiset ja ikääntyneet ihmiset pystyvät käyttämään monia arkisia tuotteita ja palveluita. 

Palveluiden ja tiedon saavutettavuuden lisäksi on tärkeää edistää vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten työllistymistä ja luopua mustavalkoisesta ajattelusta työkyvyn suhteen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sosiaaliturvan ja palkan yhdistämisen helpottamista ja erilaisten vammaisia ihmisiä koskettavien työllistymisen esteiden purkamista. Yhdenvertaiset kouluttautumismahdollisuudet sekä asenteiden muuttaminen ovat tärkeitä keinoja työllistymisen edistämisessä. Vammaisten henkilöiden työllistymistä voidaan tukea esimerkiksi Euroopan sosiaalirahaston kautta.

Keskustalle on tärkeää kaikkien ihmisten perusoikeuksien ja hyvän elämän edellytysten turvaaminen. Vammaisilla ihmisillä ja heidän läheisillään on oltava aidosti mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä liittyvien ratkaisujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tulevalla parlamenttikaudella hyväksytään EU:n seuraava vammaisstrategia. On tärkeää, että strategiasta tulee riittävän kunnianhimoinen ja sen linjaukset pannaan täytäntöön. Strategian toteuttamista on seurattava aktiivisesti. 

EU:n ja Suomen tulee kunnioittaa sitoutumista YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevaan yleissopimukseen ja edistää heidän aktiivista osallistumistaan yhteiskuntaan tähän sopimukseen nojaten."