Sirpa Pietikäinen (Kok.)

"Perusoikeuksiin liittyvät asiat ovat aina olleet minulle tärkeitä. Olen tehnyt töitä saavutettavuusdirektiivin eteenpäinviemisen ja erilaisten tulkkipalveluiden riittävään saannin puolesta niin kansallisesti, kuin myös EU-tasolla. Haluan pitää aktiivisesti yhteyttä eri vammaisryhmiin sekä kansainvälisellä että kotimaan tasolla. Europarlamentissa olen vammaisryhmän (disability group) jäsen.

Yli 10 vuotta sitten olin mukana ajamassa syrjinnän vastaista EU-direktiiviä ja tein töitä sen eteen, että se hyväksytään. Se on valitettavasti jumittunut neuvostoon jäsenmaiden käsittelyyn. Tämä on hyvin olennainen, sillä perusoikeusasiakirja ja sen syrjimättömyysperiaate ovat jäsenmaita sitovia vain niiltä osin, kun EU-lainsäädäntö velvoittaa. Koska sitä ei tällä hetkellä ole sosiaali- tai perhe-elämän osalta, on vaikea puuttua jäsenmaissa tapahtuvaan syrjintään.

Läheltä saatavien julkisten tai kolmannen sektorin tuottamien palveluiden turvaaminen on keskeinen syrjimättömyyden kulmakivi. Tämä on erityisen tärkeä vammaisille ja ikäihmisille, samoin kuin turvattu pitkäaikainen hoito, omaishoito ja kotihoito. Esimerkiksi ikäihmisille ja vammaisille kuntoutuspalvelut eivät aina ole helposti saatavilla. Myös eri kunnissa palveluiden saanti vaihtelee huomattavasti.

Paljon hyviä käytäntöjä vammaisten ihmisten huomioonottamiseen päätöksenteossa on jo olemassa, mutta niiden käyttöä pitäisi laajentaa. Ennen lainsäädännön valmistelua joko jäsenmaissa tai EU-tasolla pitäisi kuulla perusteellisemmin eri vammaisryhmiä ja ottaa huomioon eri käyttäjäryhmien tarpeet. Myös esteettömyysdirektiiviä tulisi uudistaa niin, että se kattaa kaikki palvelut, tuotteet ja fyysisen elinympäristön kattavasti.

Vaikeavammaisuuden tulkinnassa on eroja ja siksi olisi tärkeää saada laajalla rintamalla syrjinnän vastainen direktiivi käyttöön. Silloin voimme puuttua vammaisten kokemaan syrjintään esimerkiksi osallisuudessa tai palveluiden saannissa. Lisäksi on pidettävä huolta rahoituksesta, jotta vammaisjärjestöt voivat osallistua EU:n lainsäädännön seurantaan ja valmisteluun."