Laadukkaan ensitiedon merkitys tiedostettu

10.10.2018

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry on pitkään työskennellyt laadukkaan ja yhdenvertaisen ensitiedon saamisen puolesta yhdessä Ensitietoverkoston kanssa. Jaatinen pitää tärkeänä, että ensitiedon antamisesta tehtäisiin kansallisiin Käypä hoito -suosituksiin oma Hyvä käytäntö -suositus. Ensitieto on perheille annettavaa tietoa silloin kun lapsella tai sikiöllä todetaan vamma tai sairaus. STM:n tilaamassa tuoreessa raportissa ensitiedon antamiseen liittyvät ongelmat on tiedostettu. Raportista antamassaan lausunnossa Lastensuojelun keskusliitto nostaa esiin kansallisen ensitietosuosituksen tärkeyden. Lisäksi ensitiedon laadun merkitystä on hiljattain painotettu myös lausunnoissa liittyen uuteen asiakas- ja potilaslakiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi YTM Riitta Hakomaata ja sosiaalineuvos, YTM Markku Niemelää selvittämään erityishuoltopiirien asemaa sote-uudistuksessa. Selvitys toteutettiin 1.5.–31.8.2018. Selvityshenkilöiden tehtävänä oli selvittää, miten vammaisten henkilöiden palvelut on tarkoituksenmukaista organisoida osana palvelutuotantoa tulevaisuudessa huomioon ottaen sote-uudistuksen tavoitteet integroiduista palveluista ja valinnanvapaudesta sekä tehdä ehdotus tulevista organisoitumismalleista.

Raportissa (www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=9d297a0f-a30b-4d8b-ae50-e23428dd0121) nostetaan esiin keväällä 2018 Helsingin Sanomissa julkaistu artikkeli, jossa Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n työntekijät Mari Norhomaa ja Miina Weckroth kertovat ensitiedon antamiseen liittyvistä haasteista.

Raportissa todetaan, että “Palvelun taso on edelleen vaihtelevaa, vaikka ensitietoa on kehitetty 1970-luvulta alkaen lukuisin valtakunnallisin ja alueellisin hankkein. Osaaminen ei ole kattavasti juurtunut”.

Raportissa lausutaan myös, että “Ensitiedon vaihteleva taso voi johtua myös siitä, että lääkäri tai hoitaja kohtaa urallaan melko harvoin tilanteita, joissa ensitietoa tulee antaa. Ammattitaito ei rikastu kokemuksesta. Ensitiedon antaminen edellyttää muun muassa tietoa vammasta ja sen vaikutuksista, myönteistä asennetta ensitiedon antamiseen ja taitoja vuorovaikutukseen sekä myötätuntoa. Ensitieto on yksi esimerkki sellaisesta ”erityisestä”, jota tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Siinä on kyse osaamisesta. Osaamistarve kohdistuu erityisesti koko väestö, yleisiin palveluihin, kuten synnytysosastoihin ja diagnooseja tekeviin poliklinikkoihin. Tällaista osaamista ei voi asiakasprosessin eheyden ja sujuvuuden vuoksi eriyttää johonkin erityispalveluyksikköön. Sen sijaan em. toimipisteet voivat tehdä osaamisensa kartuttamiseksi yhteistyötä esimerkiksi asiakasjärjestöjen kanssa ja vahvistaa osaamistaan konsultaatioin ja koulutuksin”.

Lastensuojelun keskusliitto pitää raporttia koskevassa lausunnossaan hyvänä, että raportissa on nostettu esille ensitiedon antamiseen liittyvät ongelmat:

“Ensitietoverkosto, johon kuuluu useita eri viranomais- ja järjestötahoja, on esittänyt, että Suomeen tarvitaan koko maan kattava, yhtenäinen toimintamalli – kansallinen ensitietosuositus - parantamaan ensitiedon antamisen käytäntöjä. Asia ei ole edennyt, vaikka sen tärkeys on tunnustettu ja sen edistämiseksi on tehty runsaasti vaikuttamistyötä. Raportissa todetaan, että ensitiedon antamista ja erityistä osaamista sen antamiseen tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Kansallinen ensitietosuositus tarjoaisi perustaa ja työkalun moniammatilliselle ja monialaiselle yhteistyölle ja sen saaminen parantaisi lasten ja perheiden asemaa tuntuvasti.

Sillä, miten tieto lapsen vammasta annetaan vanhemmille, voi olla iso merkitys. Jaatisen pitkäaikainen toiminnanjohtaja, nykyisin hankepäällikkönä toimiva Miina Weckroth kommentoi asiaa Helsingin Sanomien keväällä 2018 julkaistussa artikkelissa: “Huonosti sujuneella ensitiedon tilanteella voi olla Weckrothin mukaan kauaskantoiset seuraukset. Se voi vaikuttaa siihen, miten vanhemmat pystyvät tekemään yhteistyötä terveydenhoitoalan henkilökunnan kanssa ja miten he rakentavat vuorovaikutussuhdetta lapseen.” (www.hs.fi/kotimaa/art-2000005592724.html)

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiölle (Itla) kirjoittamassa blogikirjoituksessa (https://itla.fi/mihin-tarvitaan-kansallinen-ensitieto-suositus/) Weckroth sekä Autismi- ja Aspergerliitto ry:n Elina Vienonen ja Lastensuojelun Keskusliiton Kirsi Pollari muistuttavat, että “Ensitiedon antamiseen perheille tarvitaan koko maan kattava yhtenäinen malli, jotta perheet voivat yhdenvertaisesti saada apua ja tukea odottamattomassa ja haastavassa elämäntilanteessaan. Esimerkiksi Irlannissa on saatu hyviä kokemuksia valtakunnallisesta, näyttöön perustuvasta suosituksesta ensitiedon antamiseen”.
 

Lisätietoja:

www.jaatinen.info/tieto-tuki-vaikuttaminen/vaikuttamistyo/ensitieto/

https://jaatinen-info-bin.directo.fi/@Bin/7e289786ead71166eb7760c8c46807f7/1539163320/application/pdf/180209/Ensitieto_suomennos_Irlanti.pdf

 

Satu Mustonen, toiminnanjohtaja
satu.mustonen(at)jaatinen.info
Puh. 050 441 8084

 

Lissu Kiviniemi, viestintävastaava
lissu.kiviniemi@jaatinen.info
Puh. 050 475 9210